Nasze poradnie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

                                        INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(ogólna dla urzędów w przypadku, gdy przetwarzanie danych nastąpi na podstawie zrealizowania przepisów prawa, umów, ewentualnie zgody)

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie z siedzibą 59-540 Świerzawa ul. Lipowa 3,

tel.: 757 135 233 e-mail:spzozswierzawa@hotmail.com

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z

o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono - Pan Łukasz Gąsiorek, z Inspektorem

można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w

celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź

udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z

przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów

powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Diagnostyka Spółka z

o.o. z siedzibą w Krakowie, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów

dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu

następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane

są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w

przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób

przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec

podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące

przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w

sposób zautomatyzowany,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są

następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym

prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego

pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

profilowane.

© 2023 by Medical Clinic. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now